Σε  ειδικούς  σάκκους συσκευασίας, σύμφωνα με την ευρωπ. νομοθεσία,  των 5L, 10l,  και  20L  με ειδικό βανάκι
Λάδι  παραγωγής μας υψηλής ποιότητας
ποικιλία Μανάκι